Projekt

EQF meets ECVET

”Modularizacija in priznavanje osnovnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja preko sistema ECVET in EQF”

Za mnoge ljudi z motnjami in učnimi težavami, za osebe z migracijskim ozadjem, za osipnike in ljudi iz družbenih okolij z nizko stopnjo izobrazbe, je nemogoče končati ali celo vstopiti v formalne programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Toda brez priznanega certifikata je dostop do trga dela resno ogrožen.

Za olajšanje dostopa omenjenih ciljnih skupin do poklicnega in vseživljenjskega izobraževanja je potrebno prilagoditi programe usposabljanja potrebam teh učencev, oz. razviti učne programe prilagojene tem ljudem. Ena od oblik prilagojenega poklicnega izobraževanja in usposabljanja je bila razvita v okviru projekta "NQF Inclusive": osnovni programi poklicnega izobraževanja so bili določeni na ravneh NPK 1 in 2.

Drug način, da bi olajšali dostop in ponovni vstop v (osnovno) poklicno izobraževanje in usposabljanje je modularizacija programov poklicnega izobraževanja in priznanje le-teh s pomočjo NPK. Zato bodo v novem projektu "EQF meets ECVET" osnovni programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja modularizirani v različne enote učnih izidov z uporabo sistema ECVET (European credit system for vocational education and training – evropski kreditni sistem za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja). Poleg tega se bo pripravil osnutek modela za dodeljevanje in priznavanje VET (vocational education and training – poklicno izobraževanje in usposabljanje) enot poklicnega izobraževanja in usposabljanja. osnutek modela se bo preizkusil in ocenil, skupaj z nacionalnimi organi, ki se ukvarjajo z NPK.

Novi model omogoča učenje korak za korakom, prikazuje učne izide (Learning Outcomes - LEOs) potrjenih enot, ki jih vrednoti in ponuja bolj individualno učno pot, ki bi lahko privedla tudi do potrdila o končanem celotnem programu poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.