Projektas

Nuorodos ir publikacijosEKS ir ECVET atitiktis

Pradinio profesinio mokymo modulinių mokymo programų rengimas ir teikiamų kompetencijų pripažinimas, naudojant Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemą ECVET ir Europos mokymuisi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą (EKS) 

Daugeliui žmonių,.patiriančių mokymosi sunkumus dėl intelekto problemų, migracijos, iškritimo iš švietimo sistemos ir nepakankamo išsilavinimo yra sunku įstoti į profesinio mokymo įstaigas ir baigti formalias profesinio mokymo programas. Tačiau neturint pripažintos kvalifikacijos įsidarbinimo galimybės tampa labai ribotomis.  


Tam, kad padidinti profesinio mokymo/-si ir mokymosi visą gyvenimą prieinamumą šiems žmonėms, mokymosi programos turi būti priderintos prie jų poreikių ir galimybių.   Tokia adaptuota profesinio mokymo/-si programa buvo parengta projekte “NQF Inclusive”: buvo parengtos pagrindinio profesinio mokymo programos, teikiančios nacionalinių kvalifikacijų sandarų 1-ąjį ir 2-ąjį lygmenis atitinkančias kvalifikacijas.  


Kitas būdas palengvinti pagrindinio profesinio mokymo/-si prieinamumą yra modulinių profesinio mokymo/-is programų rengimas ir jų teikiamų kvalifikacijų vienetų pripažinimas, taikant nacionalines kvalifikacijų sandaras.  Todėl naujame projekte “EKS ir ECVET atitiktis” pagrindinio profesinio mokymo programos bus išskaidytos į modulius, teikiančius mokymosi rezultatus pagal ECVET kreditų perkėlimo sistemos reikalavimus.  Taip pat, bendradarbiaujant su šalių institucijomis, atsakingomis už nacionalines kvalifikacijų sandaras, bus parengtas ir išbandytas profesinio mokymo/-si vienetų priskyrimo nacionalinių kvalifikacijų sandarų lygmenims ir pripažinimo modelis. Šis modelis palengvins  nuoseklų mokymąsi, padės parodyti įgytų kvalifikacijos vienetų mokymosi rezultatus, įvertinti juos ir suteiks galimybę naudotis individualizuotais mokymosi keliais, siekiant įgyti pilnos profesinio mokymo programos teikiamą kvalifikaciją.

Šiam projektui finansinę paramą teikia Europos Komisija.  Šis leidinys išreiškia tik jo autorių nuomonę, todėl Europos  Komisija negali būti laikoma atsakinga už šiame leidinyje pateikiamos informacijos turinį ar jos panaudojimą.