Tikslai ir rezultatai

Projekte bus sukurtas naujas pradinio profesinio mokymosi kvalifikacijos modelis, kuris leis mokytis nuosekliai.   Jis taip pat leis lanksčiai demonstruoti ir vertinti individualius mokymosi rezultatus, taip sukuriant geresnes individualaus profesinio  mokymosi, leidžiančio įgyti profesinę kvalifikaciją ar profesinio išsilavinimo pažymėjimą,  galimybes. Šiame projekte bus siekiama panaudoti projekto “Įtraukianti nacionalinė kvalifikacijų sandara” (angl. “NQF Inclusive”) rezultatus, sukurtus institucijų Austrijoje ir Danijoje, siekiant aprašyti pirmajam ir antrajam kvalifikacijų lygmenims  priskiriamų Slovėnijos, Italijos ir Vokietijos profesinio mokymo įstaigų mokymo programų mokymosi rezultatus. Be to, remiantis šiais mokymosi rezultatais ir ECVET sistema, bus parengti profesinio mokymo/-si moduliai. Keturios pradinio profesinio mokymo programos, teikiančios 1-ąjį  ir 2-ąjį nacionalinių kvalifikacijų sandarų lygmenis atitinkančias kvalifikacijas bus išskaidytos į mokymosi vienetus, įvertinant jų turinį, mokymosi trukmę ir mokymosi rezultatų reikalingumą darbo rinkoje. Taip pat bendradarbiaujant su nacionalinių kvalifikacijų sandarų tarnybomis Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Slovėnijoje bus parengtas ir išbandytas profesinio mokymo/-si vienetų vertinimo ir pripažinimo pagal nacionalinių kvalifikacijų sandarų reikalavimus modelis. Toks bendradarbiavimas palengvins modelio įdiegimą ir jo taikymą kvalifikacijų pripažinimui nacionalinėse švietimo sistemose bei taip padidins mokymosi visą gyvenimą ir darbo rinkos prieinamumą sunkumus patiriantiems besimokantiesiems.         
Kiti projekto rezultatai, kurie bus publikuoti leidiniais ir CD:
Lyginamojo tyrimo  apie esamą nacionalinių kvalifikacijų sandarų būklę, neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą ir Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemos diegimą partnerių šalyse, ataskaita.
Modulinės profesinio mokymo programos, teikiančios pirmojo ir antrojo lygmenų kvalifikacijas, skirtos konditerių rengimui (Austrija), kavinių padavėjų rengimui (Slovėnija), maisto tiekėjų rengimui (Italija) ir pramonėje dirbančių siuvėjų rengimui (Vokietija).     
Pradinio profesinio mokymo programų moduliarizacijos, taikant Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemą, modelis.
Profesinio mokymo/-si modulių, atitinkančių nacionalinių kvalifikacijų sandarų 1-ąjį ir 2-ąjį lygmenis  vertinimo ir pripažinimo, remiantis nacionalinėmis kvalifikacijų sandaromis, modelis.